REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kvist Design henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.3.2021

1. REKSTERINPITÄJÄ

Kvist Design, Y-tunnus: 3202718-7

sari.kvist(at)kvistdesign.fi | 050 - 4063100

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Sari Kvist | 050 4063100

3. REKISTERIN NIMI

Kvist Design verkkokaupan asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kvist Design verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään toimitus- ja maksujärjestelyjä varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kvist Design verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kvist Design verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa ( kuukauden kuluessa).

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla KVIST DESIGN Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.5.2021